Woorden/begrippenlijst energie

Hieronder vindt u een overzicht met veel voorkomende energie-begrippen

Aansluittarief energie

Het aansluittarief betaal u eenmalig aan de netbeheerder als ze een aansluiting (meters) bij u plaatsen.

 

Afnemer van energie

Degene op wiens naam het energiecontract staat. 

 

Autoriteit Consumenten & Markt (ACM)

ACM is een samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Ze onderzoekt klachten van consumenten en bedrijven en kijkt of er genoeg concurrentie tussen bedrijven is. Overtredingen worden onder andere bestraft met boetes.

 

Atoomenergie

Nucleaire-energie of atoomenergie is in kerncentrales is opgewekt. Tijdens het splitsen van atoomkernen komt er warmte vrij. Deze warmte wordt omgezet in stroom.

 

Bio-energie

Bio-energie is een verzamelnaam voor energie die uit biomassa (plantaardig materiaal, dierlijk mest, rioolslijk en afval) wordt gehaald.

 

Biogas

Biogas wordt verkregen door vergisting van organisch afval, zoals mest, huishoudelijk afval, groenafval, planten en gewassen. Het wordt momenteel veel gebruikt in warmtekrachtcentrales en sommige auto’s en bussen rijden op biogas.

 

Biomassa

Door verbranding of vergisting wordt biomassa (plantaardig materiaal, dierlijk materiaal en menselijk materiaal) omgezet naar energie.

 

Btw-energie

Vanaf 2013 bedraagt de btw over de energiekosten 21%.

 

Daltarief energie

Als er een dubbel leveringstarief voor stroom wordt gehanteerd, dan geldt het daltarief ’s avonds en in de weekenden. Dit leveringstarief is lager dan het leveringstarief dat overdag geldt. Het tarief voor overdag wordt het normaaltarief genoemd.

 

Dubbeltarief stroom

U betaalt voor u stroomverbruik per kilowattuur (kWh). De energieleverancier rekent hiervoor een bepaald leveringstarief. U kunt ook kiezen voor een dubbele meter, waarbij één meter overdag loopt en één ’s nachts. Dan heeft u twee leveringstarieven voor stroom: een normaaltarief en een daltarief. ’s Avonds en ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen betaal u dan het daltarief.

 

Duurzame energie

Energie die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zon, wind, of water, of door het verwerken van biomassa.

 

EAN-code

Elke meter, zowel de stroom- als de gasmeter, heeft een unieke code: de EAN-code. Met behulp van deze code kan de netbeheerder en energieleverancier zien welke meter hoort bij welk huishouden. De EAN-codes van u meters staan vermeld op de jaarnota. Bekijk wat de EAN-code is van u aansluiting.

 

Energiebelasting

Over elke verbruikte kilowattuur(kWh) stroom en kubieke meter (m3) gas betaal u energiebelasting. De hoogte van de energiebelasting bedraagt in 2019 voor stroom € 0,1422 per kWh, inclusief btw. Voor gas is de energiebelasting in 2019 € 0,4181 per m3, inclusief btw. De overheid heeft in 1996 energiebelasting ingevoerd om te stimuleren dat men bewuster en zuiniger met energie omgaat. U betaalt energiebelasting aan uw energieleverancier en die draagt het voor u af aan de Belastingdienst. Tegenwoordig wordt energiebelasting samen met Opslag Duurzame Energie overheidsheffingen genoemd.

 

Energieleverancier

Vroeger waren energieleveranciers nutsbedrijven. Sinds 2004 is de markt vrijgegeven. Sindsdien zijn er verschillende nieuwe leveranciers tot de markt toegetreden. Momenteel heeft u de keuze uit meer dan dertig energieleveranciers. Het verschil tussen energieleveranciers zit vooral in prijs en service. De leverancier koopt voor u stroom en/of gas in en verzorgt de administratie van u termijnbedrag en jaarnota.

 

Energieproducent

De producent wekt energie op en verkoopt dit door. Het opwekken gebeurt door middel van kerncentrales, gas en steenkool, windmolens, biomassa en waterkrachtcentrales. Gaswinning gebeurt in Groningen, in Slochteren. Voor stroom heeft u twee keuzes, u kunt kiezen voor groene of grijze stroom. Er zijn producenten die tegelijkertijd ook leverancier zijn, namelijk de NUON, Delta, Essent, ENGIE en Eneco. Zelf kun u ook stroom opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen.

 

Eindnota energie

Als u overstapt van energieleverancier, of u verhuist, dan ontvang u van de energieleverancier de eindnota. Op de eindnota staan de onderstaande zaken.

  1. Hoeveel uw maandelijks hebt betaald aan termijnbedragen
  2. Uw daadwerkelijke verbruik
  3. Eventuele opzegvergoeding

 

Het verschil tussen het daadwerkelijke verbruik en de reeds in rekening gebrachte termijnbedragen wordt op de eindnota verrekend. Heeft u meer verbruikt dan dat u aan termijnbedragen hebt betaald, dan moet u bijbetalen. Heb u meer betaald dan dat u daadwerkelijk hebt verbruikt, dan ontvang u dit verschil terug van de energieleverancier.

 

Enkeltarief stroom

Bij een enkele meter betaal u een vaste prijs (enkeltarief) voor u energie, ongeacht op welk tijdstip u stroom gebruikt. Bij een dubbel tarief (normaal/daltarief) is de prijs afhankelijk van het moment waarop u stroom gebruikt. Bij een dubbele meter is stroom in de avonduren en nachten, weekenden en feestdagen goedkoper.

 

Geschillencommissie energie

De Geschillencommissie kijkt bij een geschil tussen klant en leverancier wie er in zijn recht staat. Als u niet eens bent met de eindnota of jaarnota, dan kun u het beste eerst contact opnemen met de energieleverancier, om te kijken of u er samen uit komt. Lukt dit echter niet, dan kun u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

 

Grijze stroom

Onder grijze stroom verstaan we stroom die is opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. De productie van grijze stroom brengt schadelijke bijwerkingen voor het milieu met zich mee.

 

Groene stroom

Stroom die is opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals wind, stromend water (waterkrachtcentrales), zonnestraling en aardwarmte.

 

Heffingskorting energie

De heffingskorting is een korting voor de betaalde overheidsheffingen. Tegenwoordig gaat heffingskorting door onder de naam vermindering energiebelasting.

 

Historisch energieverbruik

Dit is het verbruik van het bedrijf van de afgelopen jaren. Bij een overstap wordt door de nieuwe energieleverancier het historisch verbruik opgevraagd bij de netbeheerder. Aan de hand hiervan wordt het nieuwe termijnbedrag berekend en de overeenkomst opgesteld.

 

Jaarnota energie

Elk jaar ontvang u van de energieleverancier de jaarnota. Hierop staat hoeveel energie u op jaarbasis hebt verbruikt, wat hiervoor de kosten zijn en hoeveel u al hebt betaald door middel van de termijnbedragen. Het verschil tussen het daadwerkelijke verbruik en de reeds in rekening gebrachte termijnbedragen wordt op de jaarnota verrekend. Als u meer hebt betaald dan verbruikt, dan krijgt u uw geld terug. Heb u meer verbruikt dan betaald, dan moet u het verschil bijbetalen.

 

Of u moet bijbetalen of niet, staat dus los van een eventuele overstap. Het bedrag op de eindnota is nooit meer dan wat u hebt verbruikt. In de zomermaanden betaal u overigens in verhouding tot de koude wintermaanden minder. Indien u overstapt in de wintermaanden nadat u de jaarnota na de zomer heeft ontvangen, is de kans dat u moet bijbetalen op de eindrekening groter dan in de zomermaanden.

 

Kerncentrales

In kerncentrales komt tijdens kernreacties (kernsplijting) kernenergie vrij, die omgezet wordt naar stroom. In Nederland staat de enige werkende kerncentrale voor het opwekken van stroom in Borssele.

 

kWh

kWh is de afkorting voor kilowattuur. Met deze eenheid wordt aangegeven hoeveel stroom u hebt

Gebruikt; bij vloeistoffen meten we in liters, bij afstanden in meters en bij stroom dus in kilowattuur.

 

Leverdatum energie

Als u overstapt van energieleverancier staat er in de overeenkomst van de nieuwe leverancier wanneer de leverdatum is. Vanaf de leverdatum neemt de nieuwe energieleverancier de levering van stroom en/of gas over. Omdat dit een administratieve handeling is, hoef u geen zorgen te maken dat de stroom of gas uitvalt. U netbeheerder zorgt ervoor dat u stroom en gas geleverd blijft krijgen.

 

Liberalisering energiemarkt

Vanaf 2004 is het voor iedereen in Nederland mogelijk om vrij te kiezen voor een energieleverancier. Voor deze tijd werd aan de hand van u woonplaats bepaald welke energieleverancier u had. Om de concurrentie tussen energieleveranciers te bevorderen en om meer keuzemogelijkheden te realiseren, is de energiemarkt volledig geliberaliseerd. Vanwege de Wet Onafhankelijk Netbeheer zijn in 2011 de taken voor het netbeheer losgekoppeld van energieleveranciers. Hierdoor zijn er voor het netbeheer aparte bedrijven ontstaan.

 

M3 (kubieke meter)

M3 is de afkorting voor kubieke meter. Met deze eenheid wordt aangegeven hoeveel gas u hebt gebruikt; bij vloeistoffen meten we in liters, bij afstanden in meters en bij gas dus in kubieke meters.

 

Meterhuur

De meterhuur is een onderdeel van de netbeheerkosten. De meterhuur bestaat uit de kosten voor de huur en het onderhoud van de meter en het verwerken van de meterstanden. Deze kosten worden door de netbeheerder bepaald, maar in rekening gebracht door de energieleverancier. De energieleverancier draagt dit weer af aan de netbeheerder.

 

Meterstanden

Voor het maken van uw jaarnota, of bij een overstap, vraagt de energieleverancier u om de meterstanden door te geven. U vindt de standen op de stroommeter en als u een gasmeter hebt ook op de gasmeter. De leverancier kan aan uw meterstanden zien hoeveel stroom en gas u hebt verbruikt. Om de meterstanden door te geven ontvang u van de leverancier een meterstandenkaart. Tegenwoordig kun u de meterstanden bij veel energieleveranciers ook online doorgeven. Wanneer u een slimme meter hebt dan worden de meterstanden automatisch uitgelezen en hoef uzelf niets te doen.

 

Netwerk energie

Stroom en gas wordt via een netwerk van leidingen in uw bedrijf geleverd. Dit netwerk wordt onderhouden door de netbeheerder. Hiervoor betaal u dan ook netbeheerkosten (voorheen ook wel transportkosten genoemd).

 

Netbeheerder energie

De netbeheerder is een onafhankelijk nutsbedrijf, dat het transportnetwerk voor energie beheert. Netbeheerders zijn ontstaan nadat in Europees verband is afgesproken om de handel in elektriciteit en gas vrij te geven. Voorheen was bijvoorbeeld de energieleverancier Eneco ook netbeheerder, maar deze taken zijn sinds 2011 gescheiden. Dit is onder andere gesplitst zodat er minder kans is op stroomuitval. Voorheen werden netbeheerders ook wel netwerkbeheerders genoemd.

 

Netbeheerkosten energie

Netbeheerkosten zijn de kosten voor het vervoer van stroom en gas via een netwerk van leidingen, dat de netbeheerder onderhoudt. Deze kosten staan vaak op de jaarnota en ze worden door de energieleverancier voor u afgedragen aan de netbeheerder.

 

NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) controleert of de tarieven van energiebedrijven redelijk zijn. Bovendien ziet de NMa erop toe dat energiebedrijven goede informatie geven over leveringstarieven, inclusief overheidsheffingen, btw en regiotoeslag gas. Sinds 1 april 2013 is de NMa samengevoegd met de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) en de Consumentenautoriteit tot één organisatie, namelijk de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM).

 

Normaaltarief energie

Het normaaltarief geldt overdag als er een dubbel energietarief wordt gehanteerd. Overdag betaal u dan een hoger leveringstarief voor stroom dan ’s avonds en in weekenden.

 

Opslag Duurzame Energie

Per 1 januari 2013 is er een nieuwe energieheffing ingevoerd, namelijk de Opslag Duurzame Energie (ODE). De overheid heeft deze heffing ingevoerd om het verhoogde budget voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) te kunnen financieren. Ook deze heffing betaal u per gebruikte m3 en kWh aan de energieleverancier, ongeacht of u groene of grijze stroom afneemt. De leverancier draagt dit voor u af aan de Belastingdienst. De hoogte van ODE in 2019 is € 0,0229 per kWh stroom en € 0,0634 per m3 gas (inclusief btw). Dit bedrag wordt door de overheid elk jaar verhoogd. Tegenwoordig wordt Opslag Duurzame Energie samen met energiebelasting overheidsheffingen genoemd.

 

Opzegvergoeding energiecontract

Als u overstapt terwijl uw contract nog loopt, dan mag uw energieleverancier u een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte hiervan hangt af van de periode dat uw contract nog loopt.

 

Overeenkomst energie

Een document waarin de leveringskosten, de contractduur en de voorwaarden staan, die u met de energieleverancier bent aangegaan. Dit document wordt ook wel een contract genoemd.

 

Overheidsheffingen energie

Onder overheidsheffingen vallen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Het zijn heffingen die u per kWh stroom en per m3 gas afdraagt aan de energieleverancier. De energieleverancier draagt deze weer voor u af aan de Belastingdienst.

 

Overstappen van energieleverancier

Hieronder staan de stappen van het overstapproces.

  1. advies en uitrol door Waste2power
  2. Overstap aanvragen
  3. Ontvangst overeenkomst
  4. Meterstanden doorgeven of laten uitlezen
  5. Ontvangst eindnota vorige energieleverancier

 

Regiotoeslag gas

Voor het transport van gas betaal u een regiotoeslag. Deze wordt hoger naarmate u verder van het belangrijkste gaswinningsgebied woont. Dit gebied bevindt zich in Slochteren (Groningen). Hoe verder u dus van Slochteren woont, hoe hoger de regiotoeslag. Gashandelaar Gasterra heeft Nederland in tien verschillende regio’s verdeeld en per regio berekend wat de vervoerskosten zijn.

 

Het is vervolgens aan de energieleveranciers om te bepalen of ze de toeslag aan u doorberekenen, of ze hem verhogen of juist verlagen. Let echter altijd goed op: Er zijn leveranciers die de regiotoeslag niet, of maar voor een klein deel, aan u doorberekenen. Dat verlies compenseren ze soms door een hoge prijs per m3. Hierdoor kan de totale prijs toch hoger liggen dan bij een energieleverancier die de regiotoeslag gas wel meerekent! Het is daarom altijd verstandig om bij het vergelijken goed te kijken naar de totaalprijs per m3.

 

Of de tarieven van regiotoeslag gas en leveringskosten van energieleveranciers redelijk zijn, wordt gecontroleerd door de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 

Spoedaanvraag energie

Het kan voorkomen dat u een spoedaanvraag moet indienen bij een nieuwe energieleverancier. In dat geval ontvang u een brief van de netbeheerder, waarin staat dat u met spoed bij een nieuwe energieleverancier moet aanmelden. Als u dit niet doet vóór de datum die vermeld staat in de brief, dan sluit de netbeheerder de stroom- en/ of gasaansluiting af.

 

Stadsverwarming

Bij stadsverwarming wordt in plaats van gas restwarmte (van bijvoorbeeld de lokale industrie) gebruikt om de instelling te verwarmen. Via een netwerk van leidingen ontvang u warm water en warmte in u instelling.

 

Steenkool         

Steenkool is een fossiele brandstof, bestaande uit plantenresten. Het wordt gebruikt als brandstof in elektriciteitscentrales.

 

Termijnbedrag energie

Elke maand betaalt u een termijnbedrag bedrag aan de energieleverancier. Vroeger werd dit bedrag de voorschotnota genoemd; het is namelijk een maandelijks voorschot op de uiteindelijke jaarafrekening.

 

Transportkosten energie

Transportkosten (tegenwoordig netbeheerkosten genoemd) zijn de kosten voor het vervoer van stroom en gas naar uw bedrijf, via een netwerk dat de netbeheerder onderhoudt. Deze kosten staan meestal op de jaarnota van de energieleverancier. Die draagt ze ook voor u af aan de netbeheerder.

 

Variabele leveringskosten energie

De variabele leveringskosten voor stroom is het bedrag dat u betaalt aan de energieleverancier per verbruikt kilowattuur (kWh). Dit bedrag is exclusief overheidsheffingen en btw. Voor gas betaal u de variabele leveringskosten per kubieke meter gas (m3). Ook dit is exclusief btw en overheidsheffingen.

Het wordt variabel genoemd omdat het de kosten zijn voor de door uw verbruikte eenheid vermenigvuldigd met het overeengekomen leveringstarief. De energieleverancier mag het leveringstarief bepalen en u kunt kiezen voor een vast of juist voor een variabel leveringstarief. Bij een variabel leveringstarief kan de energieleverancier elk half jaar de prijs wijzigen. Bij een vast energiecontract staat het leveringstarief gedurende het contract vast.

Samen met de vaste leveringskosten (voorheen vastrecht genoemd) worden dit leveringskosten genoemd.

 

Variabel leveringstarief

Bij een variabel contract wordt er een wisselend tarief gehanteerd. Dit houdt in dat het leveringstarief binnen de contracttermijn kan dalen bij prijsverlagingen en kan stijgen bij prijsverhogingen.

 

Vast leveringstarief

U kunt kiezen voor een vast leveringstarief of voor een variabel leveringstarief. Bij een vast contract staat het leveringstarief gedurende de contractperiode vast en dat kan niet tussentijds gewijzigd worden. Bij een variabel contract is dit niet het geval.

 

Vaste leveringskosten energie

De vaste levering kosten zijn vaste bedragen die per maand in rekening wordt gebracht (vergelijkbaar met een abonnement voor dienstverlening). Voorheen werd dit vastrecht genoemd. De kosten zitten verwerkt in u termijnbedrag. Energieleveranciers mogen zelf de hoogte van de vaste leveringskosten bepalen.

 

Verbruik energie

De term die de leverancier gebruikt om aan te geven hoeveel stroom en gas u heeft afgenomen.

 

Vermindering energiebelasting

Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig om te kunnen leven. Daarom heeft de overheid de vermindering energiebelasting bedacht, die in mindering wordt gebracht op de stroomkosten. De vermindering energiebelasting voor 2019 is € 311,62. Voorheen werd dit heffingskorting genoemd.

 

Voorschotnota energie

Elke maand betaal u een termijnbedrag bedrag aan de energieleverancier. Vroeger werd dit bedrag de voorschotnota genoemd; het is namelijk een maandelijks voorschot op de uiteindelijke jaarafrekening.

 

Waterkrachtcentrales

In waterkrachtcentrales wordt stromend water gebruikt om energie op te wekken. Omdat er geen vervuiling plaatsvindt of gevaarlijk afval wordt gebruikt, wordt dit gezien als groene stroom.

 

Windmolens

Dit zijn speciale molens die de kracht van de wind gebruiken om stroom op te wekken. Dit is een milieuvriendelijke manier van energie opwekken en het wordt dus gezien als groene stroom.

 

Zonne-energie

Zonne-energie is een milieuvriendelijke wijze van stroom opwekken. Met zonnepanelen op het dak van uw instelling kun uzelf stroom opwekken en terug leveren.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op

LinkedIn