Energie-audits

Wat is een Energie-audit?
Een (EED) energie-audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Directive, afgekort: EED. Dit is een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. Deze richtlijn is in 2012 opgesteld maar geeft pas vanaf 2015 verplichtingen aan het energiegebruik van bedrijven. Eén van deze verplichtingen die geldt is het eens per vier jaar uitvoeren van een energie-audit. In de loop van 2016 is de Nederlandse overheid begonnen met het controleren van de naleving van de verplichtingen uit de EED.

Welke bedrijven zijn verplicht tot het uitvoeren van de EED?
In principe wordt natuurlijk elk bedrijf geacht zich bezig te houden met het verduurzamen van haar bedrijfsvoering. Maar niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Voor de volgende ondernemingen geldt de verplichting in elk geval wel:
• Bedrijven die 250 personen of meer werkzaam hebben, óf
• Bedrijven die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebben.
Naast Europese regelgeving zijn er ook nationale wetten en regels voor energiebesparing opgesteld, De verplichtingen voor specifieke groepen bedrijven staan in het zgn. Activiteitenbesluit. Er zijn drie soorten energieverbruikers beschreven in het besluit: kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. Middelgroot– en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabele maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug.

Wat is een EED energie-audit?
Aan de hand van een voorgeschreven checklist wordt een energie-audit uitgevoerd. Na de EED ontvangt u een uitgebreide rapportage met de volgende onderdelen:
• Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
• Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
• Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
• Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.
Bedrijven die onder de verplichting vallen, moeten iedere vier jaar een energie-audit opstellen en indienen.

Wat kan Savelab voor uw onderneming betekenen op dit gebied?
Savelab beschikt, in samenwerking met onze hoog gekwalificeerde partner Adromi B.V., over de kennis en kunde om de energie audit op vakkundige wijze voor u uit te voeren. Wij nemen graag de tijd om u voor te lichten over de verplichtingen die voor uw bedrijf gelden en over de juiste en voorgeschreven vervolgstappen die nodig zijn om aan deze verplichtingen te voldoen. Na de presentatie van de rapportage zullen wij u, zoals u van ons gewend bent, doorlopend op de hoogte houden van alle zaken die binnen uw onderneming spelen op het gebied van energie. Dit alles natuurlijk altijd in samenspraak met u!